گزارش گیری و چاپ با استیمول سافت StimulSoft تحت ویندوز

مدت دوره : 2.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 20,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 30,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 40,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ساختمان داده ها - Data Structures

مدت دوره : 1.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 15,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 22,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 30,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

شئی گرایی Object Oriented

مدت دوره : 1.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 15,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 22,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 30,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

مجازی سازی - VM Virtuale Machine

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

طراحی سایت با جوملا Joomla 3.3

مدت دوره : 18.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 270,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 405,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 540,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

JQUERY

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

طراحی قالب گرافیک و تبدیل آن به صفحه وب تحت فتوشاپ

مدت دوره : 24.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 360,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 540,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 720,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

آموزش Bootstrap ساخت سایت های responsive ( واکنشگرا)

مدت دوره : 10.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 150,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 225,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 300,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ASP.Net+SQLServer+VB.Net
برنامه نويسي تحت وب مقدماتي+حرفه اي

مدت دوره : 30.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 450,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 675,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 900,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ويژوآل بيسيك 6.0 ------ Visual Basic 6.0

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

طراحي سايت با HTML5,CSS3 تحت ویژوآل استودیو یا Dreamweaver

مدت دوره : 22.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 330,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 495,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 660,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

برنامه نويسي بانك اطلاعاتي VB.Net+SQLServer

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

برنامه نويسي بانك اطلاعاتي C#.Net+SQLServer

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ASP.Net+SQLServer+C#.Net
برنامه نويسي تحت وب مقدماتي+حرفه اي

مدت دوره : 30.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 450,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 675,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 900,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

3DMAX+Vray مقدماتی + حرفه ای

مدت دوره : 30.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 450,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 675,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 900,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Revit Architecture

مدت دوره : 30.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 450,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 675,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 900,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

اسکیس و راندو Skis-Sketch & Rando

مدت دوره : 46.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 690,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 1,035,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 1,380,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

اوراكل Oracle

مدت دوره : 67.5  ساعت

عادی NEW
گروهی 1,020,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 1,530,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 2,040,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

زبان برنام نويسي فرترن Fortran 90

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

مباني - ويندوز XP-Vista-Seven- اينترنت

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

اكسل پيشرفته

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

پايگاه داده و بانك اطلاعاتي SQL Server

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Microsoft Word تايپ و نشر كامپيوتري

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Microsoft Excel تجزيه و تحليل اطلاعات

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Microsoft PowerPoint ارائه مطالب و سمينارها

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

تايپ سريع و 10 انگشتي

مدت دوره : 1.5  ساعت

عادی NEW
گروهی 30,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 45,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 60,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

AutoCad-2D اتوكد دوبعدي

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Pascal مباني برنامه نويسي و الگوريتم

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

برنامه نويسي سي - ++C

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Office Xp-2007

مدت دوره : 24.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 360,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 540,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 720,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ICDL هفت مهارت بين المللي

مدت دوره : 36.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 540,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 810,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 1,080,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Adobe Flash

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

نصب-مديريت شبكه هاي كامپيوتري Domain & Workgroup

مدت دوره : 12.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 180,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 270,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 360,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

حسابداري با كامپيوتر Accounting

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

PhotoShop گرافيك كامپيوتري

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

مديريت شبكه - سرور

مدت دوره : 9.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 135,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 202,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 270,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

مونتاژ و اسمبل سيستم - سخت افزار +A

مدت دوره : 6.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 90,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 135,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 180,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

آموزش تخصصی فتوشاپ و Camera RAW

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Adobe LightRoom 4.0

مدت دوره : 12.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 180,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 270,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 360,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

عكاسي و دوربین دیجیتال

مدت دوره : 16.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 240,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 360,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 480,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

دوره MAtlab و برنامه نویسی

مدت دوره : 22.5  ساعت

عادی NEW
گروهی 330,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 495,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 660,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

دوره‌های عالی آموزش سرمایه‌گذاری در بورس تهران

مدت دوره : 78.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 1,170,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 1,755,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 2,340,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Microsoft Project كنترل پروژه

مدت دوره : 48.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 720,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 1,080,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 1,440,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

كنترل پروژه Oracle Primavera

مدت دوره : 60.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 900,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 1,350,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 1,800,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

CATIA مقدماتي

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

CATIA پيشرفته

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

طراحی قالب با نرم افزار CATIA

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

ANSYS

مدت دوره : 15.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 225,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 337,500 تماس با آموزشگاه
خصوصی 450,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد

Etabs Ver. 8 & Safe Ver. 9.6

مدت دوره : 42.0  ساعت

عادی NEW
گروهی 630,000 تماس با آموزشگاه
نیمه خصوصی 945,000 تماس با آموزشگاه
خصوصی 1,260,000 تماس با آموزشگاه
 • گروهی : 8 تا 10 نفره در محل شما
 • نیمه خصوصی : 2 تا 5 نفره در محل شما
 • خصوصی : 1 نفره در محل شما
 • اساتید دوره های ويژه ، حرفه ای و تضمینی میباشند
 • مبالغ به تومان و برای کل دوره میباشد
تبلیغات