سر فصل های پیشنهادی جهت تدریس نرم افزار MATLAB و برنامه نویسی:
مقدمه
آشنایی با محیط MATLAB
آشنائی با متغیرها و توابع
عملیات ودستورهاي ابتدایی
آرایه ها ، بردارها و ماتریسها
داده ها و دستورات ورودی و خروجی
عملیات ماتریسی روی آرایه ها
عملیات عضو به عضو روی آرایه ها
ماتریسهای خاص
توابع ماتریسی تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش
الگوریتم ،فلوچارت برنامه نویسی
حلقه های تکرار،حلقه for
حلقه while
عملگرهای منطقی شرط If - Else – End
شرطSwitch-Case
کنترل جریان محاسبات
خطایابی برنامه ها
حل انواع مثال های برنامه نویسی جهت تسلط بر روی برنامه نویسی
بردارهای منطقی LOGICAL ECTORS
توابع : ت
وابع ananymous
توابع m.file
گرافیک دو بعدی و سه بعدی
رسم انواع نمودارهای دو بعدی
رسم انواع نمودارهای سه بعدی
تنظیمات صفحه رسم و ویژگی نمودارها
رسم چندین نمودار در یک صفحه
رسم کانتورها و....
مباحثی از محاسبات عددی شامل :
چند جمله ای ها
ریشه معادلات تک متغیره
حل دستگاه معادلات غیر خطی
حل دستگاه معادلات خطی،n معادله n مجهول
مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
برازش منحنی :
برازش با چندجمله ای ها
برازش با توابع غیر چندجمله ای
درون یابی
مشتق گیری عددی
انتگرال گیری و محاسبه سطح و ....
حساب نمادین
تبدیل لاپلاس و معکوس آن
حل معادلات دیفرانسیل
حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی PDE
تبدیل فوریه
کار با بعضی از toolbox ها مانند :cur e fitting ,PDE toolbox,….

اطلاعات بيشتر در مورد دوره MATLAB
تبلیغات