اطلاعات بانک
بانک نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
ملی مهرگان 0103782083001 6037997356536863پرداخت اينترنتي IR79 0170 0000 0010 3782 0830 01
ملت خردمند 1725910248 6104337799576044 IR28 0120 0100 0000 1725 9102 48

توجه : کلیه حساب ها به نام محمد فرامرزی می باشد

تبلیغات